Dorpsraad Statuten

Artikel 1.

De Vereniging draagt de naam “Dorpsraad Vrouwenpolder.” (hierna te noemen de Vereniging). De Vereniging is gevestigd te Vrouwenpolder en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar en het boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar. De Vereniging heeft een Bestuur en een Algemene Ledenvergadering.

Artikel 2.

De Vereniging heeft ten doel: de leefbaarheid, in de meest ruime zin, van de dorpsgemeenschap Vrouwenpolder te bevorderen, met behoud van het specifieke dorpskarakter. De Vereniging richt zich daarbij op de belangen van de inwoners van Vrouwenpolder. Tot de inwoners van Vrouwenpolder behoren allen die in redelijkheid tot de dorpsgemeenschap gerekend kunnen worden, en zij die zich verbonden voelen met deze dorpsgemeenschap.

Artikel 3.

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door onder andere: -het opzetten van een overlegstructuur met de inwoners van Vrouwenpolder -het voeren van overleg met overheids- en andere instanties. -het opstellen, uitwerken en zo mogelijk uitvoeren van programma’s -het signaleren van problemen -het aandragen van oplossingen voor gerezen problemen. -het jaarlijks presenteren van een actieplan.

Artikel 4.

Het Bestuur wordt uit de leden van de Vereniging gekozen, door de Algemene Vergadering. Het Bestuur bestaat uit ten minste 5 (vijf) en ten hoogste 9 (negen) leden. Het Bestuur heeft de algemene leiding van de Vereniging en de uitvoering en handhaving van de Statuten, reglementen en besluiten van de Vereniging. De beslissingen van het Bestuur zijn met redenen omkleed. Het Bestuur is, met goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd tot: -het sluiten van overeenkomsten van koop en verkoop of huur van registergoederen; -het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Het Bestuur maakt een rooster van aftreden. Jaarlijks treedt/treden een of meer bestuursleden af. De aftredende is terstond herkiesbaar. In tussentijdse vakatures wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering voorzien. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt in de volgorde van aftreden in de plaats van degene die hij vervangt. Het Bestuur blijft volledig bevoegd indien het aantal bestuursleden daalt beneden het minimum. In de bestaande vakature(s) wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De voorzitter met de secretaris, of bij ontstentenis van laatstgenoemde de voorzitter met een der andere bestuursleden, danwel de secretaris met een der andere bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie kan plaatsvinden tot het moment van aanvang van de Algemene Vergadering waarin beslist wordt over een bestuursfunctie. Voorzitter en secretaris worden gekozen door bestuursleden met toestemming van algemene vergadering. Het Bestuur kan voor de interne gang van zaken reglementen opstellen. Het Bestuur kan werkgroepen instellen. Het Bestuur stelt de opdracht van de werkgroep vast. Het Bestuur beslist over de opheffing van de werkgroep. Eenmaal per jaar, of zo dikwijls de Algemene Vergadering dit wenst, legt het Bestuur verantwoording af van haar handelingen aan de Algemene Vergadering. Van alle bestuurshandelingen staat beroep open op de Algemene Vergadering.

Artikel 4A.

Het Bestuur vergadert ten minste 4 (vier) keer per jaar. Een bestuursvergadering anders dan hiervoor bedoeld, wordt gehouden op verzoek van tenminste 2 (twee) bestuursleden. Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. Van de bestuursvergadering wordt een verslag/ een besluitenlijst/ worden notulen opgemaakt. Het Bestuur stelt het verslag, de besluitenlijst of de notulen vast.

Artikel 5.

Leden van de Vereniging zijn natuurlijke personen van 16 (zestien) jaar en ouder en behorend tot of gerekend tot de dorpsgemeenschap van Vrouwenpolder. Aanmelding van leden geschiedt schriftelijk. Leden worden geacht in te stemmen met de doelstelling van de Vereniging. Leden betalen de door de Algemene Vergadering vastgestelde contributie of bijdrage(n). Het Bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het Bestuur beslist tot niet toelating van een persoon als lid, kan de Algemene Vergadering, op verzoek van het kandidaat-lid, het Bestuur gehoord, alsnog tot toelating beslissen. Ieder lid heeft 1 (een) stem in alle zaken de Vereniging betreffende.

Artikel 6.

Het lidmaatschap eindigt door: -opzegging -royement door het Bestuur -overlijden Opzegging geschiedt schriftelijk aan het Bestuur. Het lidmaatschap eindigt direct voor het ingaan van het volgende verenigingsjaar.

Artikel 7.

De Algemene Vergadering stelt de contributie en/of de andere bijdragen door de leden te verstrekken, vast. De contributie of bijdrage wordt door de leden betaald op de wijze zoals door het Bestuur danwel de Algemene Vergadering wordt aangegeven.

Artikel 8.

De inkomsten van de Vereniging bestaan uit: contributies, bijdragen, subsidies en overige baten.

Artikel 9.

Jaarlijks, voor 1 (een) juni wordt, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering – een algemene vergadering gehouden, waarin periodieke bestuursverkiezingen plaatsvinden, het Bestuur onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording aflegt over het in het afgelopen verenigingsjaar/boekjaar gevoerd beleid. De voorzitter van het Bestuur is de voorzitter van de Algemene Vergadering. In de in de vorige volzin genoemde vergadering wordt een commissie van 2 (twee ) leden, niet zijnde bestuursleden, benoemd, belast met het onderzoek van de rekening en verantwoording van het Bestuur over het lopende boekjaar. Deze commissie brengt in de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het Bestuur is bevoegd een Algemene Vergadering bijeen te roepen, wanneer het Bestuur dit noodzakelijk acht. Op schriftelijk verzoek van 10 (tien) leden roept het Bestuur de Algemene Vergadering bijeen, binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek daartoe. Geeft het Bestuur geen gevolg aan dit verzoek dan zijn de verzoekers bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Zonodig voorziet de Algemene Vergadering zelf in haar leiding. De algemene vergadering is openbaar.

Artikel 10.

Voorzover niet anders bepaald worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen wordt schriftelijk gestemd. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. Wordt bij een verkiezing bij eerste stemming geen meerderheid behaald, dan volgt een tweede stemming. Verkrijgt ook dan niemand de meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de tweede stemming een gelijk aantal stemmen op zich verenigden. Wordt bij de derde stemming geen meerderheid behaald, dan beslist het lot.

Artikel 11.

De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. In gevallen waarin de wet, de Statuten danwel het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het Bestuur.

Artikel 12.

De Statuten worden vastgesteld danwel gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering. Het quorum voor de Algemene Vergadering waar Statuten worden gewijzigd is ten minste twee/derde van het aantal leden. Een voorstel tot statutenwijziging wordt bij de oproep voor de algemene vergadering kenbaar gemaakt. Een voorstel tot statutenwijziging wordt schriftelijk, met redenen omkleed ingediend bij het Bestuur. Het voorstel bevat de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging. Statutenwijziging kan niet de doelstelling van de Vereniging betreffen. Het voorstel met alle daarbij behorende stukken ligt ter inzage bij het Bestuur tot na afloop van de algemene vergadering. Statutenwijziging vindt plaats op voorstel van het Bestuur of van ten minste 10 (tien) leden met een meerderheid van tenminste twee/derde deel der uitgebrachte geldige stemmen. Is dit quorum op de eerstbijeengeroepen algemene vergadering niet aanwezig dan wordt na 7 (zeven) dagen, doch binnen 14 (veertien) dagen een twee algemene vergadering gehouden. Ongeacht het aantal aanwezigen wordt het voorstel tot statutenwijziging aangenomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De Statutenwijziging treedt in werking indien daarvan een notari‰le akte is opgemaakt. Het Bestuur legt een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde Statuten neer ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Artikel 13.

De Vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkende besluit van de Algemene Vergadering. Het Bestuur of ten minste 10 (tien) leden kunnen een voorstel tot ontbinding van de Vereniging doen. Het voorstel tot ontbinding wordt bij de oproep voor de algemene vergadering gevoegd. Het besluit over de ontbinding wordt genomen bij meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen indien ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Is het quorum niet aanwezig dan wordt na 7 (zeven) dagen, doch binnen 14 (veertien) dagen een tweede algemene vergadering gehouden, die ongeacht het aantal aanwezigen het voorstel tot ontbinding kan aannemen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen. Het besluit tot ontbinding wordt geacht tevens het besluit tot vereffening te zijn. De vereffening geschiedt door het Bestuur, tenzij anders bepaald. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor doeleinden die overeenstemmen met het doel van de ontbonden Vereniging.