Dorpsraad

Dorpsraad Vrouwenpolder
De Vereniging Dorpsraad Vrouwenpolder heeft ten doel: het bevorderen van de leefbaarheid, in de meest ruime zin van de dorpsgemeenschap, met behoud van het specifieke dorpskarakter. De Vereniging richt zich daarbij op de belangen van de inwoners van het grondgebied van Vrouwenpolder.

Vereniging Dorpsraad Vrouwenpolder 
Palsterstraat 9, 4354 AL Vrouwenpolder, T: 06-15 35 44 27 E: dorpsraad@vrouwenpolder.nu

Openbare bestuursvergaderingen:
Locatie: Verenigingsgebouw, Dorpsdijk 38 te Vrouwenpolder, benedenzaal. In principe iedere eerste maandag van de maand, m.u.v. juli en augustus.

BuurtWhatsApp Vrouwenpolder

Gepostet von am Januar 18, 2016 in Nieuws, nieuws dorpsraad | Keine Kommentare

BuurtWhatsApp Vrouwenpolder

Leider ist der Eintrag nur auf Niederländisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Beste inwoners van Vrouwenpolder,

Graag vragen we uw aandacht voor de veiligheid binnen ons dorp. Om de veiligheid te bevorderen is de ‘BuurtWhatsApp Vrouwenpolder’ opgericht. Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp groep die zich richt op het signaleren van verdachte situatie in en om ons dorp. Het doel is dan ook het terugdringen van (kleine) criminaliteit en het aantal woninginbraken te verminderen. Na het melden van verdachte situaties in de BuurtWhatsApp, worden de bewoners die lid zijn van de groep snel gewaarschuwd en kunnen zij extra alert zijn. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Om de BuurtWhatsApp Vrouwenpolder te doen slagen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk inwoners lid worden van de BuurtWhatsApp. Daarom mag u deze e-mail uiteraard doorsturen naar andere inwoners van Vrouwenpolder.

U kunt zich aanmelden door uw naam, adres en mobiele telefoonnummer te mailen naar buurtwhatsappvrouwenpolder@gmail.com onder vermelding van “BuurtWhatsApp Vrouwenpolder”.

Hieronder verwijzen wij u naar een aantal spelregels.

1. Leeftijd
De BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Daarom is een minimale leeftijd voor deelname gewenst van 16 jaar.

2. Deelnemers
Doordat het aantal leden per WhatsApp groep beperkt is, is het mogelijk om bij voorkeur één en maximaal twee deelnemers per adres aan te melden. Deelnemers moeten woonachtig zijn in (het buitengebied van) Vrouwenpolder. Een voorwaarde is dat u beschikt over een mobiele telefoon met WhatsApp.

3. Verdachte situaties
Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie. Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan. De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.

4. Delen van foto’s
Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

5. Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR methode.
SAAR betekent het volgende:

S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s,
maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

6. Geen babbelbox
Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt.
Gebruik daarom de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem!

Lydia Schraa

Beheerder BuurtWhatsApp Vrouwenpolder

Nieuws

Gepostet von am Januar 9, 2014 in nieuws dorpsraad | Keine Kommentare

Nieuws

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD (6 oktober 2014)

 

 


VAN HET BESTUUR

Inspreken over het Ontwikkelplan Fort den Haakweg  tijdens de raadsvergadering van 2 oktober 2014.

 

Tijdens de raadsvergadering heeft de voorzitter van de dorpsraad het volgende gezegd;

Geachte raad,

Het voorliggende Ontwikkelplan Fort den Haakweg kent een lang voortraject.
Het is begonnen met een rapport van de Denktank. U als gemeenteraad heeft dit unaniem ondersteund. De uitkomst van het rapport is de ontwikkeling van het Dorpsplan geweest.
Ook dit heeft u unaniem goedgekeurd en daar zijn wij in Vrouwenpolder blij mee.
De onderdelen van het Dorpsplan worden gefaseerd uitgevoerd. Het eerste deel, de herinrichting van de Dorpsdijk is inmiddels – grotendeels – uitgevoerd. Aan de uitvoering van het tweede deel wordt nu gewekt en het voorlopig resultaat daarvan ligt nu voor u in de vorm van het Ontwikkelplan Fort den Haakweg.
Het is dus niet een vrijblijvend plan maar een logisch vervolg op eerder gezette stappen.
Het plan dient wel beoordeeld te worden aan de hand van eerder geschetste kaders.

Nu over het plan zelf. De uitwerking is ambitieus en in belangrijke mate passend bij het Dorpsplan.
Het is een knap stuk werk dat in een relatief korte periode tot stand is gekomen. Dat verdient een compliment aan de bedenkers en makers van dit plan.
De snelheid van werken is er wellicht de oorzaak van dat enkele uitgangspunten onderbelicht zijn gebleven en dat enkele uitwerkingen om verheldering vragen.

Aandachtspunten

De dorpsraad heeft bij het plan de volgende aandachtspunten.

Op pagina 10 staat onder de uitgangspunten “geen Breezand III” en “aandacht dat ruimtelijke ontwikkelingen passen bij de maat en schaal en het huidige karakter van het gebied”
Daarom is het van belang om goed te kijken naar het karakter van het geheel.

Het plan opent nieuwe mogelijkheden die bij de kleinschaligheid van het gebied horen. De valkuil daarbij is dat we blijven steken in een mooi statement over duurzaamheid en kwaliteit.
De coalitie moet daarom het toetspunt scherper maken.

In oktober vorig jaar is in eerste instantie de upgrading van Duinoord en Breezand beperkter vastgelegd. Nu vindt kennelijk een opschaling plaats naar grotere gebouwen.
Ook hier verwijs ik weer naar het eerder genoemde uitgangspunt op pagina 10, maar ook naar het voorlaatste punt op pagina 43; “De maat en schaal van de gebouwdelen moeten passen bij de omgeving”. In de uitwerking zal er een heldere vertaling van deze begrippen moeten plaatsvinden.

Pagina 27 opent met de zin; “het functionele streefbeeld ontwikkelt zich rond de recreatieve thema’s sport, natuur, ontspanning en cultuur” Voorts valt er te lezen dat bij het versterken van het aanbod voor gezinnen in Vrouwenpolder onder andere gedacht wordt aan uitbreiding en versterking met zorgtoerisme.
In het plan wordt, afgezien van de geschetste mogelijkheid van een pleinruimte voor kunstzinnige activiteiten en de bouw van twee (zorg) woningen weinig aandacht besteedt aan de elementen “zorg” en “cultuur”. Juist op deze thema’s zou er een mooie verbinding en uitwisseling met het dorp kunnen ontstaan. Daarom zou er meer oog moeten zijn voor deze elementen. De thema’s zorg en cultuur zijn in het plan onderbelicht gebleven.

Wat zijn de belangen van Vrouwenpolder?

Bij het rijexamen wordt een weg omschreven als “De voorzieningen voor voetgangers en bestuurders waarop zij zich kunnen voortbewegen” Deze voorziening verdient in het geval van de Fort den Haakweg een stevige facelift. Ook ontlasting van de verkeersdrukte in Vrouwenpolder zelf door de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg is van groot belang voor Vrouwenpolder.
Door ontwikkeling van het aangelegen gebied wordt ook de uitstraling van Vrouwenpolder verbeterd.

Een andere omschrijving van een weg luidt; “een begaanbare verbinding tussen twee of meer punten om verplaatsingen mogelijk te maken”. Het woord verbinding is cruciaal. Wat kunnen we door de Fort den Haakweg verbinden?
Door een bij de tijds concept op de schaal van Vrouwenpolder verbinden we gebieden met elkaar; Vrouwenpolder met het strand, maar ook Vrouwenpolder met Breezand en Vrouwenpolder met het Veerse Meer.
Eigenlijk zou dit plan gekenschetst kunnen worden als een plan van verbindingen, niet alleen als mogelijkheid tot een verplaatsing van A naar B, maar ook als verbinding voor thema’s als cultuur en zorg. Dit geeft ook kansen voor een grotere samenhang tussen inwoners en toeristen.

Hoe nu verder?

Het afgelopen jaar heeft de kerncoalitie in een bewust kleine samenstelling veel nuttig werk verricht en mooie basis gelegd voor nadere uitwerking.
Voor het vervolgtraject dringt de vraag zich op wie de probleemeigenaar van de ontwikkeling van de Fort den Haak weg is?
Zijn dit de ondernemers? Is dit de kerncoalitie inclusief de gemeente? Of is dat een meer uitgebreide coalitie met enkele vertegenwoordigers uit het dorp?

In de verdere uitwerking van de plannen zal een juiste balans gevonden moeten worden tussen economische, financiële, culturele en dorpsbelangen en het is van belang dat we daar gezamenlijk een heldere lijn in vinden. Omdat het belang een maatschappelijk belang is lijkt de keuze voor een meer uitgebreide coalitie de meest voor de hand liggende.

 

 

 


Stroperigheid

 

Het gebeurt nogal eens dat we van de zijde van u als dorpsbewoners, vragen en suggesties voorgelegd krijgen ter verbetering van bepaalde voorzieningen in ons dorp. Al die vragen worden behandeld een tevens informeren we de vragensteller over de aanpak die we kiezen om bijvoorbeeld tot verbetering van een bepaalde situatie te komen.

Meestal hebben we daarover direct contact met de gemeente, hetzij  met de wethouder, hetzij  met een uitvoerend ambtenaar.  Die relatie werkt goed en doelmatig.

Lastiger is het wanneer b.v. de Provincie, of Rijkswaterstaat of het Waterschap tot actie moet komen.Dat zijn helaas vaak stroperige, overambtelijke trajecten, met veel bureaucratie en weinig controleerbare reacties. Dat betekent niet dat we onze vragen dan laten hangen. Maar het kost wel veel meer moeite, energie en vooral tijd , om ogenschijnlijk simpele problemen tot een oplossing te brengen. Maar we gaan er niet voor opzij.

Het leek ons goed u daar toch nog eens op te wijzen. Zodat u niet al te ongeduldig wordt als het creëren van een oplossing nogal lang duurt.

We hopen op termijn die relaties met deze instellingen, in samenwerking met de gemeente meer open en volwassener te maken.


 

Toekomst basisschool

 

We zijn door Ineke Wallenburg gevraagd hier kritisch naar te kijken , i.v.m.  het ontwikkelde Huisvestiginsplan Onderwijs, dat het College van B&W op 13 december j.l. aan de Gemeenteraad voorgelegd heeft en waar de Raad mee ingestemd heeft.

U kunt dit stuk inzien op de website van de Gemeente Veere.

Even een paar belangrijke zaken uit dit Huisvestiginsplan.

Gelet op de verdunning en vergrijzing van de bevolking is er de komende jaren in Veere sprake van teruglopende leerlingenaantallen en wel zodanig dat kritisch gekeken moet worden naar de huisvestingsplannen van de verschillende basisscholen in Veere.

Voor Serooskerke en Vrouwenpolder zal dat in 2025 aan de orde zijn.

De leerlingen prognose voor “De Goede Polder” is voor 2013: 88. En voor 2025 70 leerlingen.

De Raad heeft  besloten dat na 2022 onderzocht zal worden in hoeverre nieuwbouw samen met Serooskerke  mogelijk is.

Gelet op deze planning houden we als Dorpsraad ons kruit nog maar even droog.