Natuurgebieden

Natuurgebied Neeltje Jans
Het begon allemaal met de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde. Een miljardenproject om het unieke zoute getijdenmilieu en de natuurwaarden van de Oosterschelde in stand te houden. Neeltje Jans, een zandplaat in de monding van de Oosterschelde werd opgehoogd en omgevormd tot werkeiland. De basis van waar uit de stormvloedkering met de pijlerdam gestalte kreeg. Van een verstilde zandplaat werd het een landschap van zand, beton en slakken, loodsen en opslagdepots. Zo was Neeltje Jans toen in 1986 de pijlerdam gereed was.

Samen met Natuurmonumenten heeft Stichting Het Zeeuwse Landschap het gebied ontwikkeld tot een natuurgebied. Het middengedeelte van Neeltje Jans is omgevormd tot een gevarieerd duinlandschap, waarin allerlei ontwikkelingsstadia van de duinen te vinden zijn. Van jonge zeeduintjes via vochtige valleien en een duinmeer, naar een rij hoge kamduinen. Aan de Oosterscheldekant is op een uitgestrekt slikkengebied een vogeleiland aangelegd. Pioniervogels als visdiefjes, sterns en plevieren broeden er al volop en bovendien zijn er honderden steltlopers die het eiland gebruiken om er bij hoogwater te rusten en veren te poetsen.

Aan de Noordzeekant is een slufter aangelegd. Dat is een strandvlakte die aan de zeekant begrensd wordt door een duinenrij. Via een opening in de duinenrij stroomt het zoute zeewater de slufter binnen en juist daardoor ontwikkelt zich een heel rijke levensgemeenschap in zo’n slufter.

Meer informatie: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/neeltje-jans/info-en-contact

Wandelgebied Oranjezon
Het duingebied behoort tot de jonge duinen die tussen 1200 en 1700 werden gevormd. Vanaf de zeereep waar veel helm groeit gaat de vegetatie geleidelijk over in duindoornstruweel. Meer landinwaarts groeien soorten als meidoorn, egelantier en bramen. Nog verder landinwaarts gaan duingraslanden en struweel- en bosvegetaties over in natuurlijk loofbos in de binnenduinrand.

Midden in het gebied ligt een dennenbos. Doordat de van oorsprong stuivende duinen zijn vastgelegd en door de winning van drinkwater, is het duin verruigd. Daardoor kwamen algemene soorten als duinriet en Amerikaanse vogelkers. Deze verruiging wordt tegengegaan door begrazing van de duingraslanden. Zo krijgen de oorspronkelijke duinvegetaties met soorten als duinviooltje, vroegeling, muizenoortje, driedistel en kleine leeuwetand meer groeiruimte.

De laatste jaren zijn ook een aantal duinvalleien hersteld. De verruigde bovenlaag werd afgeplagd en er zijn waterwinkanalen gedempt. Specifieke duinvalleiplanten als borstelbies, geelhartje, dwergzegge, melkkruid en dwergvlas hebben zich opnieuw gevestigd in deze valleien. De duinen, met hun afwisseling van dichte struwelen, duingraslanden, water en bossen, zijn een erg gunstig leefgebied voor een rijke flora en fauna.

Een bijzonder punt is dat er in Oranjezon naast reeën ook een flinke populatie damherten leeft. In het najaar is Oranjezon het domein van duizenden trekvogels die zich hier tegoed doen aan een overvloed aan bessen.

Toegankelijkheid
Om het gebied te betreden dient u een toegangsbewijs te kopen (1 euro) bij de entree van het gebied. In het duingebied zijn drie gemarkeerde wandelroutes uitgezet.

Meer info vindt u op: http://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/oranjezon