Dorpsraad Notulen

Verslag vergadering Dorpsraad Vrouwenpolder 1 september 2014.

Aanwezig: Marina van de Giessen, Wim Schout, Paul Corbijn, Arie van Vliet (vz), Wytske Zwetsloot, Ron Konings, gasten: Jose de Buck, Joanna de Buck, wh Rene Molenaar.

afwezig met kennisgeving: Carla van Sonsbeek, Ton de Jonge, Edwin Joosse, Jan Schraa, Alex Maas, Wim de Rijke, Leen Meijers, Geert Franke.

1. Opening en mededelingen.

We vergaderen voortaan in de benedenzaal.

In een rondje doen we elkaar verslag van de zomerse belevenissen. Belangrijkste onderwerp is de viering 700 jaar. Enig haakpunt was de toegankelijkheid van de kerk op marktdagen. Uiteindelijk is de situatie bij wethouder Jaap Melse neergelegd.

Marina is een nieuwe studie aangegaan en zal het bestuur verlaten.
Arie heeft meegewerkt aan een informatieboekje over het dorp.

2. Notulen vorige vergadering. Zonder wijzigingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken, geen van belang

4. Lopende zaken:

Website. Arie is met Alex in contact met Vergezocht.

Overleg verkeersbord. Een Fietsstraat bord stuit op bezwaar. Het wordt een combinatie van verblijfsgebied en auto-te-gast bord.

Dorpsplan sociaal domein. Jan, Alex en Arie zijn op bezoek geweest bij Hogeschool Zeeland. Wordt vervolgd.

Project dementie vriendelijke gemeenschap. Er is contact gezocht door Frank Bordui over dit onderwerp. 2 oktober zal er een bijeenkomst zijn in De Ontmoeting.

Voortgang contacten met de pers. Niet behandeld.

toegevoegde onderwerpen

Kloostergrond. Wytske verhaalt over de worsteling om financiële onderbouwing te krijgen. Ook valt het niet mee om brede inspraak te organiseren. Een ruimte is daarvoor zeer gewenst. Dan kunnen ideeën vorm gegeven worden. Mening van omwonenden is ook erg belangrijk. De gemeente staat op het standpunt dat er wel kunst in de openbare ruimte is. Dit gaat dan over gedenkstenen en de kapelruine. die we niet als KOR kunnen aanmerken. Er is goed overleg met het Centrum Beeldende Kunst. Wyts gaat met Arie verder het traject in.

De plannen voor de Fort den Haakweg. Arie gaat met Alex hierin verder. 12 September komt er een rondgang met het college door het gebied.

Huizenbouw in dorp. Er blijken serieuze gegadigden te zijn. In het Dorpsplan worden enkele mogelijke locaties aangegeven. Enkele daarvan vallen inmiddels af. Voetbalveld ligt nu weer onder vuur en de Zoekweg is weer in beeld. Arie vraagt rechtstreeks aan Rene Molenaar welke locatie bij de gemeente in gedachte is. Er is geen bouwgrond voor starterswoningen. De locatie gymzaal is ook een mogelijkheid. Grondprijzen zijn over het algemeen te hoog. Het kavel Dorpsdijk is in beweging.

Marina doet verslag van de besprekingen over de speeltuin. Er zijn twee toestellen afgekeurd. Volgende vergadering zal Carla verder verslag doen.

5. Plannen supermarkt Vrouwenpolder. Paul licht een en ander toe. Verplaatsing naar de Groene Spie is in gedachte. Huidige locatie heeft weinig groeimogelijkheid. Er gaan interessante tijden komen. De Dorpsraad is vanaf nu actief bij de planvorming betrokken en ziet hierin mooie kansen. Het Dorpsplan biedt houvast voor de te ontwikkelen vorm. Deskundigen worden in de arm genomen.

6. Rondvraag.

Marina: De lelijke vangrail bij entree dorpsdijk aan de rechterzijde is van belang voor de verkeersveiligheid. Weghalen wordt niet overwogen.

Op dit punt worden de gasten bedankt voor hun aanwezigheid/bijdrage en gaan we over op interne aangelegenheden.

7. Voordracht Pelgrims Insigne. Op 13 september wordt het eerste pelgrimsinsigne uitgereikt. De genomineerde zal overgehaald moeten worden die avond aanwezig te zijn.

Henk Postma tippen. Met foto.

8.   Sluiting. Om 22:00 sluit Arie de vergadering.

Volgende vergadering is op maandag 6 oktober 2014.