Dorpsraad

Dorpsraad Vrouwenpolder
De Vereniging Dorpsraad Vrouwenpolder heeft ten doel: het bevorderen van de leefbaarheid, in de meest ruime zin van de dorpsgemeenschap, met behoud van het specifieke dorpskarakter. De Vereniging richt zich daarbij op de belangen van de inwoners van het grondgebied van Vrouwenpolder.

Vereniging Dorpsraad Vrouwenpolder 
Koningin Wilhelminalaan 8, 4354 BC Vrouwenpolder Vrouwenpolder, T: 0118 59 24 26 E: dorpsraad@vrouwenpolder.nu

Openbare bestuursvergaderingen:
Locatie: Verenigingsgebouw, Dorpsdijk 38 te Vrouwenpolder, benedenzaal. In principe iedere eerste maandag van de maand, m.u.v. juli en augustus.

BuurtWhatsApp Vrouwenpolder

Posted by on januari 18, 2016 in Nieuws, nieuws dorpsraad | 0 comments

BuurtWhatsApp Vrouwenpolder

Beste inwoners van Vrouwenpolder,

Graag vragen we uw aandacht voor de veiligheid binnen ons dorp. Om de veiligheid te bevorderen is de ‘BuurtWhatsApp Vrouwenpolder’ opgericht. Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp groep die zich richt op het signaleren van verdachte situatie in en om ons dorp. Het doel is dan ook het terugdringen van (kleine) criminaliteit en het aantal woninginbraken te verminderen. Na het melden van verdachte situaties in de BuurtWhatsApp, worden de bewoners die lid zijn van de groep snel gewaarschuwd en kunnen zij extra alert zijn. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Om de BuurtWhatsApp Vrouwenpolder te doen slagen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk inwoners lid worden van de BuurtWhatsApp. Daarom mag u deze e-mail uiteraard doorsturen naar andere inwoners van Vrouwenpolder.

U kunt zich aanmelden door uw naam, adres en mobiele telefoonnummer te mailen naar buurtwhatsappvrouwenpolder@gmail.com onder vermelding van “BuurtWhatsApp Vrouwenpolder”.

Hieronder verwijzen wij u naar een aantal spelregels.

1. Leeftijd
De BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Daarom is een minimale leeftijd voor deelname gewenst van 16 jaar.

2. Deelnemers
Doordat het aantal leden per WhatsApp groep beperkt is, is het mogelijk om bij voorkeur één en maximaal twee deelnemers per adres aan te melden. Deelnemers moeten woonachtig zijn in (het buitengebied van) Vrouwenpolder. Een voorwaarde is dat u beschikt over een mobiele telefoon met WhatsApp.

3. Verdachte situaties
Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie. Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan. De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.

4. Delen van foto’s
Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

5. Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR methode.
SAAR betekent het volgende:

S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s,
maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

6. Geen babbelbox
Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt.
Gebruik daarom de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem!

Lydia Schraa

Beheerder BuurtWhatsApp Vrouwenpolder

Nieuws

Posted by on januari 9, 2014 in nieuws dorpsraad | 0 comments

Nieuws

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD (17 maart 2016)

Jaarverslag 2015-2016 Dorpsraad Vrouwenpolder

Fort Den Haakweg

Op 11 Juni is de nota ‘supervisie’ vastgesteld door de gemeenteraad. Vier dagen later werd door middel van de informatiebijeenkomst Masterplan Fort den Haak het hele dorp op de hoogte gebracht van de uitwerking van de plannen. De belangrijkste mijlpaal wordt de verandering van het bestemmingsplan in 2016. Bureau RHO gaat de bestemmingsplanwijziging voorbereiden. Voor het eind van 2016 moet dat rond zijn. Hotel Duinoord is het verst in de plannen. Het artikel dat de PZC publiceerde geeft een goed beeld. De ondernemers hebben hun plannen zodanig afgestemd dat overlast door bouw tot een minimum beperkt kan worden.
Vanavond op 16 maart 2016, na de algemene ledenvergadering van de dorpsraad, vindt een informatiebijeenkomst plaats waarin een overzicht gegeven zal worden van de stand van zaken.

Verplaatsing Supermarkt

De PLUS-supermarkt heeft kenbaar gemaakt plannen te hebben naar een andere locatie in Vrouwenpolder te willen verhuizen. De gewenste nieuwe locatie is “de groene Spie”, het veld naast de rotonde in de N57. De reden die de PLUS-supermarkt voor de verplaatsing geeft is dat de huidige locatie niet de ruimte biedt voor noodzakelijke vergroting van de winkeloppervlakte en de bereikbaarheid van de supermarkt verre van optimaal is.
Op 14 december 2015 heeft de dorpsraad een ongevraagd advies naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veere gestuurd. Aanleiding daartoe was een een vooralsnog negatief ambtelijk advies over de mogelijke verplaatsing van de PLUS-supermarkt naar de Groene Spie.
De dorpsraad heeft in haar advies aandacht gevraagd voor de mogelijkheden die ontstaan in Vrouwenpolder indien de supermarkt verplaatst wordt.
Ten eerste betekent de verplaatsing van de supermarkt het behoud van de noodzakelijke voorziening van een supermarkt voor Vrouwenpolder. Naast afname van de verkeersdruk van zwaar bevoorradingsverkeer op de Dorpsdijk zullen ook de parkeerproblemen rond de huidige locatie van de supermarkt sterk verminderen. Daarnaast biedt de huidige locatie van de supermarkt de mogelijkheid Vrouwenpolder te voorzien van een nieuw dorpshart. Er wordt gedacht over een gebouw dat refereert aan de vroegere Stulp. Om tot concrete planvorming te komen zal de PLUS-supermarkt in samenwerking met de dorpsraad een brainstorm/workshop organiseren. Op deze wijze wil de dorpsraad met alle belanghebbenden kijken welke mogelijkheden de supermarktlocatie en het naastgelegen braakliggend terrein aan de Dorpsdijk biedt. De workshop zal aangekondigd worden in de PLUS-supermarkt en alle inwoners van Vrouwenpolder zijn van harte uitgenodigd.

Dorpsplan Sociaal Domein

In de zomer hebben een viertal studenten van de Hogeschool Zeeland een onderzoek gedaan waarbij de onderzoeksvraag was op welke manier de mogelijk vrijkomende locatie van de Plus-supermarkt kan bijdragen om de leefbaarheid in Vrouwenpolder voor de inwoners te verbeteren. Naast onderzoek naar demografische ontwikkelingen hebben zij een twaalftal inwoners van Vrouwenpolder geïnterviewd.
De resultaten en aanbevelingen zijn vervat in het Onderzoeksrapport Leefbaar Vrouwenpolder, Toekomstgericht denken aan een leefbaar Vrouwenpolder.
Dorpsgesprekken over de thema’s wonen welzijn en zorg zijn de belangrijkste inspiratiebron voor het Dorpsplan Sociaal Domein. Hoe wordt leefbaarheid in Vrouwenpolder ervaren? Wat zijn de wensen en behoeften van u als inwoner van Vrouwenpolder? Welke voorzieningen zijn daarbij nodig? En vooral; hoe kan dit in een concreet plan worden samengebracht?
De dorpsgesprekken hebben de vorm van een dialoog. Om de dorpsgesprekken in goede banen te leiden hebben woensdag 21 oktober een vijftiental dorpsgenoten en betrokkenen een training gevolgd voor de dialoogtafelbegeleiding.
Op 12 november heeft de eerste reeks dorpsgesprekken plaatsgevonden. Het was de dag van de dialoog en de dorpsraad heeft onder andere door het verspreiden van een persbericht ruchtbaarheid gegeven aan de start van de dorpsgesprekken. “De Pelgrim” en gitaaratelier Haef boden ’s middags een gastvrij onthaal voor de gespreksdeelnemers. ’s Avonds werden gesprekken gehouden in
“de Ontmoeting” en “het Vierendeel”. Op donderdag 19 november, aansluitend aan de Open Tafel zijn de deelnemers aan de Open Tafel uitgenodigd voor een dorpsgesprek. Verdeeld over twee tafels werden ervaringen en ideeën gedeeld. De Heksenketel bood op 27 januari onderdak aan twee dorpsgesprekken georganiseerd door Edwin Joosse en Joyce van de Vrande.
De gespreksdeelnemers en gespreksleiders hebben te kennen gegeven de dorpsgesprekken als nuttig en plezierig te ervaren. De dialoogtafels hebben nu al veel gezichtspunten opgeleverd. De dorpsraad streeft naar meer gesprekken en waarbij diversiteit leeftijden een belangrijk aandachtspunt is.

Kloostergronden

In 2014, het jubileumjaar van Vrouwenpolder, kwam veel van de rijke historie van Vrouwenpolder boven water en tijdens de jubileumviering werd er een lezing en workshop gegeven door kunstkenner Nico Out. Hierbij konden inwoners in een maquette hun gedachten vormgeven.
Een nieuwe, enthousiaste groep Vrouwenpoldernaren richtte de vereniging Kunst En Cultuur Vrouwenpolder op en ging met het idee aan de slag. De vereniging KEC is een zelfstandige vereniging die aan de dorpsraad is gelieerd. De dorpsraad steunt de KEC in de plannen voor de Kloostergronden en wordt tijdens de dorpsraadvergaderingen op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Uit de vele ideeën die uit de workshop naar voren waren gekomen ontstond een ontwerp dat in een gezamenlijke bijeenkomst met de omwonenden van de Munnikhof is gepresenteerd. Het plan is daarop aangepast, waarbij rekening gehouden is met de wensen van de omwonenden. Dit verbeterde plan is voorgesteld aan de dorpsraad van Vrouwenpolder en de gemeente Veere. De gemeente en de dorpsraad reageerden bijzonder enthousiast. Ook het Centrum Beeldende Kunst Zeeland is zeer positief. Het SCEZ ( Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland ) ziet goede mogelijkheden voor het plaatsen van een “Zeeuws Anker” in het parkje.
De Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij begeleidt het proces. Het “Kloostergronden project”, zoals het in de wandelgangen is gaan heten, dingt nu mee naar de Kern met pit prijs. De afdeling Archeologie van de gemeente Veere is naar aanleiding van dit plan voornemens de fundamenten van de kapel op te knappen en beter te beschermen. Dit staat echter los van het plan voor de Kloostergronden.
Het uitgangspunt is dit parkje een sfeer van rust te laten ademen. Het moet een plekje worden waar Vrouwenpoldernaren elkaar kunnen ontmoeten en op een plezierige manier kunnen samen zijn.
Nu Vrouwenpolder weer deel uitmaakt van de Compostella route is het ook een plek waar de Compostellagangers iets van de historie van Vrouwenpolder kunnen leren kennen.                 
Het projectgebied zou een meer parkachtig aanzien moeten krijgen met een duidelijke verwijzing naar de kloosterhistorie door een kunstwerk met romaanse bogen. Een kruidentuin is een van de elementen in het plan. Ook is voorzien in een labyrint en een klapbank waar met een druk op een knop een stukje van de Vrouwenpolderse geschiedenis te horen zal zijn. ( Zeeuwse Ankerplaats )
Bomen, hagen en struiken zullen worden ingepast in het plan.

Speeltuinen

De gemeente heeft voorstellen gedaan aangaande de speeltuinen in Vrouwenpolder. Sommige speeltuinen worden niet of nauwelijks gebruikt en een aantal speeltoestellen zijn aan vervanging toe. Het voorstel is om het speelterrein de Beatrixlaan te laten vervallen. In overleg met aanwonenden kan een nieuwe bestemming gezocht worden. De dorpsraad hecht hierbij aan het openhouden van de optie van een bouwkavel. Voorts wordt voorgesteld de speeltuin aan de Augustinushof op te heffen ten behoeve van woningbouw. De dorpsraad heeft ingestemd met dit voorstel. De speeltoestellen die daar nu staan worden verplaatst naar de speeltuin aan de Pelgrimstraat. De Pelgrimstraat blijft gehandhaafd en wordt uitgebreid met de door de schooljeugd gewenste kabelbaan.
De stand van zaken nu is dat de gemeente Veere een concreet voorstel gedaan heeft hoe de speeltuin aan de Pelgrimstraat her in te richten.

Onderhoud Zitbankjes

Na de briefwisseling tussen de Gemeente Veere en de dorpsraad over de zitbankjes heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de dorpsraad een vertegenwoordiger van de gemeente. De bankjes blijven voorlopig staan. Een groep vrijwilligers gelieerd aan de KEC heeft aangeboden uitvoering te geven aan het onderhoud van de bankjes. Hierover moeten nog definitieve afspraken gemaakt worden met de gemeente. Hoe onderhoud en vervanging van de bankjes op langere termijn geregeld moeten worden is een punt van aandacht.

Pelgrimsinsigne

Het Pelgrimsinsigne is uitgereikt tijdens de Winterfair op 30 december. De dorpsraad was daartoe te gast bij de ondernemersvereniging die de “Schirmbar” aanbood als onderdak voor de uitreiking.
Het was een gezellige bijeenkomst. De dorpsraad was unaniem in haar ondersteuning van de voordracht van Simone Wessel. Zij was zeer verrast en ze heeft het Insigne terecht verdiend.
De dorpsraad is blij met de daadkracht en medewerking van de Ondernemersvereniging.
Wel moet een volgende keer aandacht besteedt worden aan de aankondiging van de uitreiking.

Verkeer in het Dorp

In het kader van het opstellen van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan heeft een delegatie van de dorpsraad een gesprek gehad met oud dorpsgenoot Koos Louwerse, die werkzaam is bij het adviesbureau dat het plan heeft opgesteld. Kern was het verkeersluw maken van de Dorpsdijk.
Hoe dat uitpakt is afwachten. Alles is in een verslag samengevat.

De gemeente Veere heeft nieuwe matrixborden aangeschaft om weggebruikers te attenderen op te hoge snelheid. Aan de dorpsraad is gevraagd waar deze borden ingezet moeten worden. Het bord zal per locatie gemiddeld twee weken blijven staan. Algemeen denkt de dorpsraad dat 30 km per uur te hoog is. De status van de Dorpsdijk verhindert echter een lagere wettelijke snelheid.

Marten Geerse heeft namens de dorpsraad met een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat een rondje gemaakt door het dorp. Advies is om brommers ook door het tunneltje te laten rijden in plaats van de weg op te sturen. Afval en verlichting in de tunnels worden opgeruimd respectievelijk gerepareerd.
De belijning van de chicane is ook weer bekeken. Ter hoogte van de Zoekweg is een onhandige fietsoversteekplaats. De bebording aan de oostzijde van de rotonde is voor fietsers zeer verwarrend.
De vangrail is nog een restant van de oude situatie en zal waarschijnlijk verwijderd worden.

Dorpsschouw

Jan Schraa heeft met leden van de gemeente de Dorpsschouw gedaan. De eigenlijke naam is ‘Kwaliteitsinspectie openbare ruimte 2015’. Er zijn voor dit jaar vijf toetspunten vastgesteld: de entree van het dorp, Blinde Lou, de speeltuin Pelgrimstraat, de hoek Prins Willem Alexanderlaan en Koningin Wilhelminalaan. Daar wordt gekeken naar punten zoals de toestand van de bestrating en groenvoorzieningen en aanwezigheid van zwerfvuil. Het geheel wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem.

Klein Leed

De gemeente Veere heeft onderzoek gedaan naar “ Klein Leed “ in het dorp. Uit Vrouwenpolder kwamen 13 reacties. Veel ergernissen komen voort uit gedrag en dat is niet altijd makkelijk te beïnvloeden. Ergernissen zijn ook plaatselijk verschillend. Paardenpoep, te hard rijden en verkeerd parkeren zijn zoals altijd de meest heikele punten.

Het paardenpoepprobleem lijkt onoplosbaar maar er wordt wel aan gewerkt. Jan Willem Wattel zal het probleem met een veegmachine te lijf gaan.

Er is nog steeds geen goede oplossing voor het te hard rijden door het dorp. Matrixborden werken maar tijdelijk. Als andere ergernis worden onverantwoord hard rijdende motoren op de Dorpsdijk en Koningin Emmaweg in het buitengebied genoemd.

Het verkeerd parkeren op de Dorpsdijk kan veroorzaakt worden doordat de situatie voor buitenstaanders onduidelijk is.

Andere aandachtspunten zijn:

De openstelling van het overloopterrein bij de skatebaan wordt ook in de discussie opgenomen. Omwonenden hebben gevraagd om een betere aanduiding van het overloopterrein.
De windzakken zijn al een keer vervangen en hebben een korte levensduur. De gemeente heeft toegezegd te zullen zorgen voor nieuwe windzakken.
De niet functionerende verlichting van de tunneltjes. Er wordt nog steeds aan gewerkt.
De instabiele afvalcontainers.

verslag samengesteld door Ron Konings.

Toespraak gehouden bij de uitreiking van het Pelgrimsinsigne aan Simone Wessel op 30 december 2015

Lange benen malen kordaat de trappers in de rondte van een grote oude herenfiets.
En in hartje winter schalt vanuit de verte al ” Hallo, goeiemorgen. Wat een heerlijke frisse dag he!”
Een paardenstaart huppelt vrolijk over de dorpsdijk. Een grote boodschappentas gaat even open; ‘kijk eens, heb ik mezelf cadeau gedaan, een appeltaartje. Wil je ook een stukje met een kopje thee? Wat een fantastische dag vandaag he! ”

Het is haar baan om voor mensen te zorgen. Mensen die dat zelf op één of andere manier even niet
meer kunnen. En als je met die mensen praat dan zeggen zij “ze doet zoveel meer dan
schoonmaken, ze brengt een beetje zon.” Die baan is af en toe een beetje zwaar voor haar want wat
mensen verdriet dat neemt zij soms met zich mee.

Maar dan wandelt zij over het strand en zij weet precies wanneer het rustig is op het terras van elk
strandtentje. Dan geniet ze er van de zon en een goed boek, helemaal gelukkig in dat moment.
Of zij pikt een terrasje op de Dorpsdijk en bekijkt de handel en wandel van de toeristen en haar
dorpsgenoten, luistert naar de gesprekken die er gevoerd worden en ziet daar vaak zoveel humor in.

Ook wanneer zij niet aan het werk is weten mensen haar te vinden. Je kunt haar zomaar twee keer
op een dag in de supermarkt tegenkomen omdat iemand anders zelf te ziek is om boodschappen te
doen. Je kunt altijd bij haar aankloppen. Of er iets in het huishouden te doen valt of in de tuin. Zij
brengt het in orde. Als een dier een warm plekje en wat liefde nodig heeft … zij regelt het. Van het
weggooien van spullen is zij wars. Vaak geven mensen haar boeken, bladen of andere zaken en zij
zorgt ervoor dat iemand anders er weer gelukkig mee gemaakt wordt.

En dan zijn er nog die kleine dingetjes……..

Iemand waarvan zij weet dat hij of zij het moeilijk heeft kan zomaar, ’s morgens vroeg een briefje
op de mat vinden met een gedichtje. Of een prachtige kaart met een bloem.

Het is een mens dat doet wat haar hart haar ingeeft, wars van conventies. “he, die kan wel een
opkikker gebruiken”, valt haar ’s morgens voor dag en dauw in en met een jas over haar pyjama
racet ze op de fiets in het stikkedonker om een briefje met een prachtige spreuk door een brievenbus
te schuiven. Het kan ook zomaar zijn dat je een bloem vindt met een briefje, alleen maar om te
vertellen hoe blij ze met het leven is.

Dit jaar heeft zij haar leven maandenlang ingericht om een medemens bij te staan in het
eindstadium van haar leven. Het was een zware tijd maar haar hart sprak dat het goed was om dit te
doen. En dit mens volgt haar hart. Dit mens ziet schoonheid en rijkdom in de kleinste en
eenvoudigste dingen. Die schoonheid en rijkdom, de humor deelt zij met ons.

Soms ook het verdriet, het kan geen kwaad, we kunnen onszelf daar ook af en toe in herkennen.
Harten die elkaar raken maken dat mensen echt leven. En dit mens raakt andere mensen, gewoon
omdat ze is wie zij is. Een vrij mens met een prachtig groot hart.

En vanuit dat hart schrijft ze de prachtigste verhalen waar al haar dorpsgenoten van kunnen
meegenieten. Laatst schreef zij; (citaat) “Dit is wat mij staande hield in alles wat ik te doen had dit
jaar. Liefde en het besef van liefde. Daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats ..
Want liefde en met besef van liefde daaraan ontsteken ogen en stemmen hun licht.”

En daarom Simone, krijg jij dit jaar het Pelgrimsinsigne. Uit waardering en uit liefde.

JAARVERSLAG 2014-2015 DORPSRAAD VROUWENPOLDER

EVALUATIE VERKEERSSITUATIE DORPSDIJK

Vorig jaar is de verkeerssituatie op de Dorpsdijk in meer dan de helft van de dorpsraadsvergaderingen onderwerp van gesprek geweest.
Een afvaardiging van de dorpsraad heeft in februari met een aantal ambtenaren een rondgang over de Dorpsdijk gemaakt om problemen en gewenste aanpassingen te bespreken. Naar aanleiding van deze rondgang zijn onder andere de lantarenpalen voorzien van een reflecterende band en de te diepe goten opnieuw bestraat zodat ze geen obstakel meer vormen voor fietsers en mensen met een rollator.

Eén van de voorwaarden voor tweerichtingsverkeer was de sloop van gebouwen en verbreding Monnikendijk. Aan deze voorwaarden is (nog) niet voldaan. Het uitgangspunt van het dorpsplan is dat de Dorpsdijk een ‘flaneergebied’ is waarbij de auto te gast is. We zitten nu in de zomermaanden met een onwenselijke situatie door te hard rijden, foutparkeren en laden en lossen. Het ‘shared space’ principe staat onder druk door ongewenst gedrag van automobilisten.

Vorig jaar heeft de dorpsraad gevraagd aan de ondernemersvereniging om haar leden onder de aandacht te brengen dat er klachten uit het dorp waren gekomen over de plaatsing van terrassen en andere objecten op de Dorpsdijk. Dit is door de betrokken ondernemers snel opgepakt en de binnen korte tijd zijn de meeste klachten opgelost. Tijdens het zomerreces hebben een drietal dorpsraadsleden op de Dorpsdijk een gesprek gevoerd met de verkeerskundige van de gemeente Veere. Het was een mooie zomerse dag en het uitzicht vanaf het terras gaf een goed beeld op de verkeerssituatie op de Dorpsdijk. In het gesprek hebben we het onder andere gehad over de gewenste borden die de automobilisten moeten wijzen op het “auto te gast”principe. De groene borden met de tekst “verblijfsgebied” en “auto te gast” die nu bij de toegangswegen van het dorp staan zijn het concrete resultaat van dit overleg.

In de vergadering van mei vorig jaar werd de suggestie gedaan om het foutparkeren tegen te gaan middels flyers voorzien van een vriendelijke tekst. Dit naar voorbeeld van Putten waar dit al langer wordt gedaan. De dorpsraad heeft besloten dit idee ook in Vrouwenpolder toe te passen. Voor dit seizoen heeft de dorpsraad voor Vrouwenpolder flyers ontworpen en laten drukken. Wij hebben de stille hoop dat de plaatsing van het bord en de attendering van automobilisten middels een flyer verbetering in de situatie zal brengen, maar we realiseren ons dat ongewenst gedrag zich moeilijk laat beïnvloeden. De verkeerssituatie op de Dorpsdijk blijft voor de dorpsraad ook in 2015 een belangrijk punt van aandacht.

PLAN FORT DEN HAAKWEG

In de gemeenteraadsvergadering van 2 oktober is besloten dat bij verder uitwerking van het plan een supervisor toegevoegd zou worden. Dit is Marty van de Klundert van bureau Space Value geworden. De voorzitter van de dorpsraad is als adviseur bij het proces betrokken.

Op 15 Oktober 2014 was er een voorlichtingsavond voor de bewoners. Op die avond werd bekend gemaakt dat Jaap Tas als onafhankelijk voorzitter benoemd is. De informatieavond heeft geen problemen aan het licht gebracht. Er was zeer grote belangstelling. Duidelijk is dat het onderwerp leeft.

Vier Vrouwenpolderse ondernemers dragen het plan. Er is voortdurend en intensief overleg met alle betrokkenen geweest. Een van de taken van Jaap Tas is het voorkomen dat er blokkades ontstaan. Het plan wordt, om letterlijk te laten zien wat de veranderingen voor betekenis hebben, zichtbaar gemaakt door een maquette. Het belang van verbetering van Vrouwenpolder, het aanzicht en de toekomstbestendigheid wordt zo nog eens benadrukt.

De afgelopen periode heeft de supervisor samen met de gebiedscoalitie het Ontwikkelplan getoetst. De supervisor heeft het Ontwikkelplan ruimtelijk en landschappelijk kwalitatief bijgesteld en geoptimaliseerd wat geleid heeft tot een verbeterd ruimtelijk en landschappelijk raamwerk dat verbeeld is in de Nota Supervisie Fort den Haakweg. Deze nota heeft draagvlak bij de gebiedscoalitie en heeft tot doel te komen tot een toekomstige ruimtelijk en landschappelijk kwalitatieve gebiedsontwikkeling van de Fort den Haakweg die een sociaal-economische impuls geeft aan Vrouwenpolder en omgeving. Op basis van deze nota wordt het bestemmingsplan aangepast waardoor de gebiedsontwikkeling gerealiseerd kan worden.

Op 23 mei heeft u in de PZC een artikel over de plannen kunnen lezen en afgelopen dinsdag is de nota Supervisie Fort den Haakweg in de commissie RO besproken. Op 11 Juni zal de nota in de gemeenteraad worden behandeld. Op 15 Juni worden op Elzenoord de plannen aan Vrouwenpolder gepresenteerd.

PLAN SOCIAAL DOMEIN VROUWENPOLDER

In 2014 zijn er gesprekken gevoerd tussen de dorpsraad, Hogeschool Zeeland en de gemeente om te komen tot een onderzoekstraject ten behoeve van een dorpsplan sociaal domein Vrouwenpolder. Voortvloeiend uit deze contacten heeft in oktober een bijeenkomst plaatsgevonden geïnitieerd door de werkgroep “Dementievriendelijk Zeeland”.

Het project van de dorpsraad en de HZ heeft de naam “Ons Vrouwenpolder” gekregen. Op facebook is de community-pagina “Ons Vrouwenpolder” aangemaakt. In januari is begonnen met een inventarisatie van ideeën door middel van gesprekken met dorpsgenoten en professionals in de “Ontmoeting”. Het is de bedoeling dat in september 2015 begonnen wordt met een denktank en dialoogtafels in Vrouwenpolder om ideeën en ervaringen onderling te bespreken. Met Hogeschool Zeeland is afgesproken dat voorafgaand een training zal plaatsvinden voor begeleiders uit Vrouwenpolder van deze dialoogtafels.

PELGRIMSINSIGNE EN LOGO

Deze zijn een onderdeel en gevolg van de viering 700 jaar Vrouwenpolder. Wytske Zwetsloot heeft het idee opgepakt en gerealiseerd. Op 13 september 2014 werd het eerste pelgrimsinsigne aan Janny Wattel uitgereikt. De Dorpsraad heeft de beeltenis van het insigne omarmd en tot haar logo gemaakt. Zo nemen we na bijna 25 jaar afscheid van het ontwerp van Hans de Rijk.

WINDZAKKEN

Op initiatief en naar ontwerp van Klaas Henk Blonk zijn er gestileerde windzakken op de rotonde geplaatst. Op de Dorpsraad rust de taak om als goed rentmeester de windzakken te bewaken.

KUNST OPENBARE RUIMTE

Om de belangen van kunst in de openbare ruimte te behartigen is de vereniging KEC Vrouwenpolder opgericht. Er zijn al de nodige bijeenkomsten geweest in de foyer van het verenigingsgebouw. De Dorpsraad ondersteunt de KEC door onder andere de huur van vergaderruimte te bekostigen. De KEC heeft zich goed ingewerkt in de organisatie voor een jaarlijkse kunstmanifestatie. De focus ligt nu op het KEC evenement op 4, 5 en 6 juni 2015. Inmiddels heeft de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij zich verbonden aan het project Kloostergronden. Na de kunstmanifestatie richt de KEC daar de aandacht weer op.

HUIZENBOUW

Naar aanleiding van het onderzoek “het woonklimaat van Veere” van Rigo research en advies uit 2009 geeft het Dorpsplan aan dat er behoefte is aan 60 woningen tot 2020. In december bleek uit het Walchers woningbouwprogramma dat de gemeente Veere aan Vrouwenpolder een contingent van slechts 6 woningen had toebedeeld. De dorpsraad heeft in een brief de gemeente om opheldering gevraagd. Het verschil tussen deze getallen valt te verklaren uit een ingreep van de provincie die de gemeenten heeft opgelegd de bouwplannen bij te stellen.
Buiten deze 6 woningen is een vrij contingent van ongeveer 50 woningen die in de gemeente gebouwd mogen worden. Die mogelijkheid ligt er dus ook voor Vrouwenpolder. De dorpsraad heeft aangegeven dat mensen die belangstelling hebben voor nieuwbouw zich kunnen melden om zo inzicht te krijgen in de werkelijke behoefte naar nieuwbouw.

De kern is dat er een duidelijke vraag moet zijn. Gezamenlijke initiatieven vanuit de gemeenschap maken kans op toewijzing van bouwlocaties. Dit model heeft voor Vrouwenpolder de meeste kansen volgens de gemeente. Duidelijk is wel dat de gemeente geen initiatief neemt voor een bouwplan in Vrouwenpolder. Als er al gebouwd gaat worden dan zal het “inbreiden” zijn en niet uitbreiden.
De dorpsraad blijft de ontwikkelingen op het gebied van huizenbouw volgen.

STRAATNAAMGEVING

De gemeente Veere heeft de dorpsraad om advies gevraagd inzake de vernoeming van een straat naar de in de oorlog in concentratiekamp Neuengamme omgekomen verzetsstrijder Jan de Visser.
Eerst heeft een bespreking plaatsgevonden op het gemeentehuis naar aanleiding van het aangekondigde artikel in de Volkskrant. Daarna is dit onderwerp in de dorpsraadsvergadering van 13 april aan de orde geweest. Hierbij was namens de gemeente de burgemeester aanwezig.

In de dorpsraadsvergadering kwam een lijst ter tafel met alle gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog die een band hebben met de toenmalige gemeente Vrouwenpolder omdat zij daar geboren of woonachtig waren. De toenmalige gemeente bestond uit de dorpen Gapinge en Vrouwenpolder.
Op de lijst staan de namen van mannen gesneuveld in actieve militaire dienst, omgekomen in een concentratiekamp dan wel gefusilleerd op de Waalsdorper vlakte.

De dorpsraad is unaniem in haar opvatting dat aan al deze oorlogsslachtoffers op één of andere wijze recht gedaan dient te worden. Vooralsnog is niet volledig duidelijk vanuit welk dorp binnen de gemeente Vrouwenpolder ieder oorlogsslachtoffer afkomstig was. Een advies over wie en de wijze waarop de uit Vrouwenpolder afkomstige oorlogsslachtoffers gememoreerd zouden kunnen worden is niet simpelweg na één enkele dorpsraadsvergadering te geven. In de lange beraadslaging zijn meerdere mogelijkheden ter sprake gekomen, waaronder de wijze waarop Koudekerke haar oorlogsslachtoffers herdenkt. De conclusie was dat zorgvuldigheid in deze voorop staat en nader onderzoek geboden is.

SPEELTUINEN / SKATEVOORZIENING

Er is een gesprek geweest op locatie met jeugd, gemeente en dorpsraad. Vorig jaar is afgesproken dat het wissel-element dat nu bij Nimmerdor in Grijpskerke staat in April naar ons dorp zou komen voor de periode van één jaar. Dat kan echter niet doorgaan omdat de ondergrond niet geschikt blijkt.

De schooljeugd is gevraagd een tekening te maken van hun wensen. Deze hebben enige tijd in de Plus gehangen. Twee wensen springen er uit: een skatebaan en een kabelbaan. Een afvaardiging van onze jeugd was op onze dorpsraadvergadering op 6 oktober. De toen aanwezige stuntsteppers hielden een enthousiast pleidooi voor een zogenaamde launcher. Zij lieten weten zelf al op zoek te zijn geweest naar sponsoren voor de skatebaan. In haar vergadering besloot de dorpsraad 100 Euro bij te dragen en binnen het leefbaarheidsfonds is daarna nog eens 750 Euro gereserveerd. Een launcher kan komen als er verdere financiering gevonden wordt. Over de kabelbaan wordt nog met de gemeente overlegd.

ZITBANKJES

Eind januari ontving de dorpsraad een brief van de gemeente waarin werd aangekondigd dat dertien bankjes bij de speeltuinen, de begraafplaats, de supermarkt, de kloostergronden en op de Zoekweg uit bezuinigingsoverwegingen in februari of maart zouden worden weggehaald. Het was de bedoeling dat daarvoor in de plaats Vrouwenpolder drie gerecycleerde kunststof banken zou terugkrijgen. De gemeente deed de suggestie dat de dorpsraad de bestaande bankjes, eventueel samen met andere partijen, zou kunnen adopteren en zelf zou kunnen gaan onderhouden. Daar de dorpsraad een adviesorgaan is en geen onderhoudstaken uitvoert is die optie niet aan de orde.

Na geconstateerd te hebben dat de bankjes op één na in uitmuntende staat van onderhoud verkeren en dat er geen noodzaak is de bankjes op korte termijn te verwijderen heeft de dorpsraad de gemeente uitgenodigd voor een gesprek over dit onderwerp.
De uitkomst van dit gesprek is dat de bankjes van de begraafplaats door de gemeente vervangen worden en in onderhoud blijven bij de gemeente. Het komende jaar worden de overige bankjes niet weggehaald. Ondanks dat blijft de bezuiniging overeind staan. Daarom zoekt de dorpsraad naar een werkbare oplossing om de bankjes te behouden.


VAN HET BESTUUR

Inspreken over het Ontwikkelplan Fort den Haakweg  tijdens de raadsvergadering van 2 oktober 2014.

Tijdens de raadsvergadering heeft de voorzitter van de dorpsraad het volgende gezegd;

Geachte raad,

Het voorliggende Ontwikkelplan Fort den Haakweg kent een lang voortraject.
Het is begonnen met een rapport van de Denktank. U als gemeenteraad heeft dit unaniem ondersteund. De uitkomst van het rapport is de ontwikkeling van het Dorpsplan geweest.
Ook dit heeft u unaniem goedgekeurd en daar zijn wij in Vrouwenpolder blij mee.
De onderdelen van het Dorpsplan worden gefaseerd uitgevoerd. Het eerste deel, de herinrichting van de Dorpsdijk is inmiddels – grotendeels – uitgevoerd. Aan de uitvoering van het tweede deel wordt nu gewekt en het voorlopig resultaat daarvan ligt nu voor u in de vorm van het Ontwikkelplan Fort den Haakweg.
Het is dus niet een vrijblijvend plan maar een logisch vervolg op eerder gezette stappen.
Het plan dient wel beoordeeld te worden aan de hand van eerder geschetste kaders.

Nu over het plan zelf. De uitwerking is ambitieus en in belangrijke mate passend bij het Dorpsplan.
Het is een knap stuk werk dat in een relatief korte periode tot stand is gekomen. Dat verdient een compliment aan de bedenkers en makers van dit plan.
De snelheid van werken is er wellicht de oorzaak van dat enkele uitgangspunten onderbelicht zijn gebleven en dat enkele uitwerkingen om verheldering vragen.

Aandachtspunten

De dorpsraad heeft bij het plan de volgende aandachtspunten.

Op pagina 10 staat onder de uitgangspunten “geen Breezand III” en “aandacht dat ruimtelijke ontwikkelingen passen bij de maat en schaal en het huidige karakter van het gebied”
Daarom is het van belang om goed te kijken naar het karakter van het geheel.

Het plan opent nieuwe mogelijkheden die bij de kleinschaligheid van het gebied horen. De valkuil daarbij is dat we blijven steken in een mooi statement over duurzaamheid en kwaliteit.
De coalitie moet daarom het toetspunt scherper maken.

In oktober vorig jaar is in eerste instantie de upgrading van Duinoord en Breezand beperkter vastgelegd. Nu vindt kennelijk een opschaling plaats naar grotere gebouwen.
Ook hier verwijs ik weer naar het eerder genoemde uitgangspunt op pagina 10, maar ook naar het voorlaatste punt op pagina 43; “De maat en schaal van de gebouwdelen moeten passen bij de omgeving”. In de uitwerking zal er een heldere vertaling van deze begrippen moeten plaatsvinden.

Pagina 27 opent met de zin; “het functionele streefbeeld ontwikkelt zich rond de recreatieve thema’s sport, natuur, ontspanning en cultuur” Voorts valt er te lezen dat bij het versterken van het aanbod voor gezinnen in Vrouwenpolder onder andere gedacht wordt aan uitbreiding en versterking met zorgtoerisme.
In het plan wordt, afgezien van de geschetste mogelijkheid van een pleinruimte voor kunstzinnige activiteiten en de bouw van twee (zorg) woningen weinig aandacht besteedt aan de elementen “zorg” en “cultuur”. Juist op deze thema’s zou er een mooie verbinding en uitwisseling met het dorp kunnen ontstaan. Daarom zou er meer oog moeten zijn voor deze elementen. De thema’s zorg en cultuur zijn in het plan onderbelicht gebleven.

Wat zijn de belangen van Vrouwenpolder?

Bij het rijexamen wordt een weg omschreven als “De voorzieningen voor voetgangers en bestuurders waarop zij zich kunnen voortbewegen” Deze voorziening verdient in het geval van de Fort den Haakweg een stevige facelift. Ook ontlasting van de verkeersdrukte in Vrouwenpolder zelf door de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg is van groot belang voor Vrouwenpolder.
Door ontwikkeling van het aangelegen gebied wordt ook de uitstraling van Vrouwenpolder verbeterd.

Een andere omschrijving van een weg luidt; “een begaanbare verbinding tussen twee of meer punten om verplaatsingen mogelijk te maken”. Het woord verbinding is cruciaal. Wat kunnen we door de Fort den Haakweg verbinden?
Door een bij de tijds concept op de schaal van Vrouwenpolder verbinden we gebieden met elkaar; Vrouwenpolder met het strand, maar ook Vrouwenpolder met Breezand en Vrouwenpolder met het Veerse Meer.
Eigenlijk zou dit plan gekenschetst kunnen worden als een plan van verbindingen, niet alleen als mogelijkheid tot een verplaatsing van A naar B, maar ook als verbinding voor thema’s als cultuur en zorg. Dit geeft ook kansen voor een grotere samenhang tussen inwoners en toeristen.

Hoe nu verder?

Het afgelopen jaar heeft de kerncoalitie in een bewust kleine samenstelling veel nuttig werk verricht en mooie basis gelegd voor nadere uitwerking.
Voor het vervolgtraject dringt de vraag zich op wie de probleemeigenaar van de ontwikkeling van de Fort den Haak weg is?
Zijn dit de ondernemers? Is dit de kerncoalitie inclusief de gemeente? Of is dat een meer uitgebreide coalitie met enkele vertegenwoordigers uit het dorp?

In de verdere uitwerking van de plannen zal een juiste balans gevonden moeten worden tussen economische, financiële, culturele en dorpsbelangen en het is van belang dat we daar gezamenlijk een heldere lijn in vinden. Omdat het belang een maatschappelijk belang is lijkt de keuze voor een meer uitgebreide coalitie de meest voor de hand liggende.


Stroperigheid

Het gebeurt nogal eens dat we van de zijde van u als dorpsbewoners, vragen en suggesties voorgelegd krijgen ter verbetering van bepaalde voorzieningen in ons dorp. Al die vragen worden behandeld een tevens informeren we de vragensteller over de aanpak die we kiezen om bijvoorbeeld tot verbetering van een bepaalde situatie te komen.

Meestal hebben we daarover direct contact met de gemeente, hetzij  met de wethouder, hetzij  met een uitvoerend ambtenaar.  Die relatie werkt goed en doelmatig.

Lastiger is het wanneer b.v. de Provincie, of Rijkswaterstaat of het Waterschap tot actie moet komen.Dat zijn helaas vaak stroperige, overambtelijke trajecten, met veel bureaucratie en weinig controleerbare reacties. Dat betekent niet dat we onze vragen dan laten hangen. Maar het kost wel veel meer moeite, energie en vooral tijd , om ogenschijnlijk simpele problemen tot een oplossing te brengen. Maar we gaan er niet voor opzij.

Het leek ons goed u daar toch nog eens op te wijzen. Zodat u niet al te ongeduldig wordt als het creëren van een oplossing nogal lang duurt.

We hopen op termijn die relaties met deze instellingen, in samenwerking met de gemeente meer open en volwassener te maken.


Toekomst basisschool

We zijn door Ineke Wallenburg gevraagd hier kritisch naar te kijken , i.v.m.  het ontwikkelde Huisvestiginsplan Onderwijs, dat het College van B&W op 13 december j.l. aan de Gemeenteraad voorgelegd heeft en waar de Raad mee ingestemd heeft.

U kunt dit stuk inzien op de website van de Gemeente Veere.

Even een paar belangrijke zaken uit dit Huisvestingsplan.

Gelet op de verdunning en vergrijzing van de bevolking is er de komende jaren in Veere sprake van teruglopende leerlingenaantallen en wel zodanig dat kritisch gekeken moet worden naar de huisvestingsplannen van de verschillende basisscholen in Veere.

Voor Serooskerke en Vrouwenpolder zal dat in 2025 aan de orde zijn.

De leerlingen prognose voor “De Goede Polder” is voor 2013: 88. En voor 2025 70 leerlingen.

De Raad heeft  besloten dat na 2022 onderzocht zal worden in hoeverre nieuwbouw samen met Serooskerke  mogelijk is.

Gelet op deze planning houden we als Dorpsraad ons kruit nog maar even droog.