Poepuul + Klapbank

Beste dorpsgenoten,

In de bijlage van de Volkskrant van zaterdag 18 april staat een artikel van 12 pagina’s over de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Jan de Visser, zijn arrestatie in de oorlog en hoe het hem en zijn gezin verder vergaan is.
Het indrukwekkende artikel is geschreven door Ellen de Visser, de kleindochter van Jan de Visser.
Op zondag 19 april werd door de NPO een portret van Jan de Visser uitgezonden, waarin zijn zonen Cees en Jan vertelden hoe deze 70 jaar oude geschiedenis zijn weerslag heeft gehad op hun leven.
Uit hun verhaal maakte ik op dat veel pijn veroorzaakt is door het zwijgen en door het gebrek aan erkenning.

Aan het eind van het portret zei presentatrice Annechien Steenhuizen; “de gemeente Vrouwenpolder die heeft deze week gezegd dat ze positief tegenover het idee staat om een straat of plein naar hun enige verzetsstrijder te noemen; Jan de Visser”
De gemeente Vrouwenpolder kan dit natuurlijk niet gezegd hebben, want die bestaat al een tijdje niet meer. Wel heeft de gemeente Veere aangegeven positief te staan tegenover het idee om een straat of plein naar Jan de Visser te noemen.

Voordat de gemeente dit bekend maakte heeft zij de dorpsraad hierin om advies gevraagd. Eerst heeft een bespreking plaatsgevonden op het gemeentehuis naar aanleiding van het aangekondigde artikel in de Volkskrant. Daarna is dit onderwerp in de dorpsraadvergadering van 13 april aan de orde geweest. Hierbij was namens de gemeente de burgemeester aanwezig. In de dorpsraadvergadering kwam een lijst ter tafel met alle gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog die een band hebben met de toenmalige gemeente Vrouwenpolder omdat zij daar geboren of woonachtig waren. De toenmalige gemeente bestond uit de dorpen Gapinge en Vrouwenpolder.
Op de lijst staan de namen van mannen gesneuveld in actieve militaire dienst, omgekomen in een concentratiekamp dan wel gefusilleerd op de Waalsdorper vlakte.

De dorpsraad is unaniem in haar opvatting dat aan al deze oorlogsslachtoffers op één of andere wijze recht gedaan dient te worden. Vooralsnog is niet volledig duidelijk vanuit welk dorp binnen de gemeente Vrouwenpolder ieder oorlogsslachtoffer afkomstig was. Een advies over wie en de wijze waarop de uit Vrouwenpolder afkomstige oorlogsslachtoffers gememoreerd zouden kunnen worden is niet simpelweg na één enkele dorpsraadvergadering te geven. In de lange beraadslaging zijn meerdere mogelijkheden ter sprake gekomen, waaronder de wijze waarop Koudekerke haar oorlogsslachtoffers herdenkt. De conclusie was dat zorgvuldigheid in deze voorop staat en nader onderzoek geboden is.

Jaarvergadering

De dorpsraad nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering op donderdag 28 mei. U bent welkom vanaf 19:30 voor een kopje koffie. De vergadering begint om 20:00.

Met hartelijke groet, Arie van Vliet

 

 

Beste dorpsgenoten,

Na een winter die geen winter was lonkt inmiddels het voorjaar. Dat leidt bij sommigen tot kolder in de kop en wakkert bij anderen de drang tot een forse voorjaarsschoonmaak aan. Met de anders wapperende haren bijeengebonden en gewapend met stoffers en schuimende emmers wordt met bezemen gekeerd.

Bankjes

Kennelijk had men bij de gemeente ook last van een aanloeiende lente. Eind januari ontving de dorpsraad een brief van de gemeente waarin werd aangekondigd dat dertien bankjes bij de speeltuinen, de begraafplaats, de supermarkt, de kloostergronden en op de Zoekweg uit bezuinigingsoverwegingen in februari of maart zullen worden weggehaald. Daarvoor in de plaats zal Vrouwenpolder drie gerecycleerde kunststof banken terugkrijgen.
Nu ben ik een groot voorstander van recyclen maar voor die kunststof bankjes loop ik niet echt warm, behalve in de zomer wanneer je gedachteloos op zo’n bankje gaat zitten waar de zon al uren op heeft staan branden.
De gemeente deed de suggestie dat de dorpsraad de bestaande bankjes, eventueel samen met andere partijen, zou kunnen adopteren en zelf zou kunnen gaan onderhouden. Nu is de dorpsraad een adviesorgaan en geen onderhoudsdienst, dus die optie is niet aan de orde.
Na geconstateerd te hebben dat de bankjes op één na in uitmuntende staat van onderhoud verkeren en dat er geen noodzaak is deze opruimoperatie met zulk een voortvarendheid ter hand te nemen, heeft de dorpsraad de gemeente uitgenodigd voor een gesprek over dit onderwerp.

Activiteiten dorpsraad in 2015

Voor dit jaar staat de uitwerking van de plannen voor de Fort den Haakweg op het programma.
In de komende weken moet er nog een berg werk verzet worden en er wordt dan ook keihard aan gewerkt. De voorzitter van de dorpsraad is als adviseur bij het verdere proces betrokken. Voordat het definitieve plan op 23 april in de gemeenteraad behandeld zal worden, kunt u in Vrouwenpolder een presentatie van deze plannen verwachten. Wanneer de datum hiervoor bekend is, hoort u dat zo spoedig mogelijk.

Een project dat de dorpsraad samen met de Hogeschool Zeeland gestart is, hebben wij “Ons Vrouwenpolder” genoemd. De eerste bijeenkomst voor een select gezelschap van belanghebbenden, zorgprofessionals en vertegenwoordigers van Vrouwenpolder heeft op 15 januari in de Ontmoeting plaatsgevonden. Een kort verslag van deze bijeenkomst kunt u vinden op de facebookpagina van “Ons Vrouwenpolder” Community.
Bent u actief op Facebook? Zoek dan op “Ons Vrouwenpolder” en “like” Ons Vrouwenpolder.
Dat is dé manier om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven.

Het project “Ons Vrouwenpolder” moet leiden tot een Dorpsplan Sociaal Domein. Dit plan omvat de velden wonen, welzijn en zorg.
Onlangs werd mij de vraag gesteld waarom de dorpsraad dit doet. Is dit geen taak van de gemeente? Mijn antwoord op deze vraag luidt dat het de kerntaak van de dorpsraad is de leefbaarheid van Vrouwenpolder te bewaken en te bevorderen. Dit staat beschreven in artikel 2 van de statuten van de dorpsraad; “De Vereniging heeft ten doel: de leefbaarheid, in de meest ruime zin, van de dorpsgemeenschap Vrouwenpolder te bevorderen, met behoud van het specifieke dorpskarakter. De Vereniging richt zich daarbij op de belangen van de inwoners van Vrouwenpolder.”
Het is dan ook uit het oogpunt van zorg omtrent de leefbaarheid dat de dorpsraad dit initiatief genomen heeft. Het is niet zo dat de dorpsraad nu zorgtaken van de gemeente gaat overnemen.

U heeft ongetwijfeld begrepen uit de media dat de overheid meer verwacht van de burger waar het zorgtaken voor naasten en medeburgers betreft.
Hoe reëel deze verwachting is valt niet te zeggen. Er wordt al heel veel gezorgd en verzorgd door de 2,3 miljoen mantelzorgers in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat deze mantelzorgers voor een groot deel overbelast zijn of dreigen te raken.
In Vrouwenpolder willen we nu onderzoeken welke voorzieningen nodig of gewenst zijn.
Wat is er voor nodig om wanneer je zorg nodig hebt in ons dorp te kunnen blijven wonen?
Zijn we in staat om een structuur te creëren waarbij vrijwillige hulp en professionele hulp van elkaars bestaan weten, op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen en versterken?

Dat is waar de hogeschool Zeeland en de dorpsraad samen met u het komende jaar mee bezig zullen zijn.
Natuurlijk is de dorpsraad er ook voor andere kwesties die de leefbaarheid betreffen en daar kunt u ons altijd op aanspreken.

Met hartelijke groet, Arie van Vliet